Rewolucja naukowa

Wraz z rewolucją naukowo-techniczną oraz internacjonalizacją życia ekonomicznego i społeczno-politycznego, można zaobserwować wzrastające znaczenie bezpieczeństwa ekonomicznego, a także bezpieczeństwa informacji, co zdaje się symptomatyczne szczególnie w ostatnich kilkunastu latach. Trudno nie zgodzić się z tezą Adama Wojtaszczyka, że „siłę współczesnego państwa określa jego potencjał ekonomiczny i technologiczny” . Zatem przed współczesnym państwem stoi wyzwanie zapewnienia skutecznego systemu bezpieczeństwa informacyjnego. To niezwykła moda, a zarazem osiągająca szczyty uroda. Ale jaki wpływ ma styl? Bezpieczeństwo państwa jest także kategorią wielowymiarową, która by w pełni zaistnieć, musi gwarantować bezpieczeństwo na wszystkich płaszczyznach: politycznej, społecznej, ekonomicznej, militarnej, kulturowej, energetycznej i właśnie informacyjnej. Przy badaniu bezpieczeństwa państwa należy wziąć pod uwagę determinujące je czynniki, jak choćby aspekt demograficzny, geograficzny, ekonomiczny, historyczny, ustrojowy oraz socjologiczny, z uwzględnieniem zarówno płaszczyzny wewnętrznej jak i zewnętrznej państwa. Tylko takie ujęcie problematyki da całościowy obraz polityki bezpieczeństwa. W aspekcie politycznym uwzględnia się przede wszystkim całokształt środków i metod działania, które są pomocne w wykryciu i likwidacji zjawisk grożących bezpieczeństwu krajowemu. W aspekcie ekonomicznym wagę przywiązuje się do wydolności systemu gospodarczego państwa oraz jego zdolności nawiązania współpracy z innymi państwami i kształtowania międzynarodowego środowiska gospodarczego. W kwestiach społecznych państwo powinno gwarantować z kolei minimalne warunki życia, uchronienie przed ubóstwem i utrzymanie życia na odpowiednim dla jednostek i rodzin poziomie.