Lokal mieszkalny

Lokal mieszkalny Lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy jest również pracownia twórcy przeznaczona do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki. Ustawa ta zalicza do lokali mieszkalnych również domy jednorodzinne. Zawiera też definicje, z której wynika, że domem jednorodzinnym jest w jej rozumieniu również samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Skoro wymogi stawiane lokalom mieszkalnym są większe niż stawiane lokalom użytkowym, to powstaje konieczność sprecyzowania, kiedy lokale nadają się do stałego pobytu ludzi, ponieważ decydują o tym kwestie techniczne, sprawy te zostały uregulowane w innych aktach prawnych – w ustawie z 7.07.1994 roku – prawo budowlane i w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Jak będzie wyglądać moda, czy też styl? Czy będzie miała miejsce tu uroda? O tym, kiedy nowo wybudowany lokal nadaje się do zamieszkania, mówią m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Natomiast powierzchnia mieszkań, zgodnie z definicją lokalu zamiennego, która zawarta jest w Ustawie o Ochronie Lokatorów powinna być większa niż 10 m2 w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach wieloosobowych oraz 20 m2 w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. Od tej zasady uczyniono jednak wyjątek dla lokali socjalnych, które powinny nadawać się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, a powierzchnia pokoi w takim lokalu w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie może wynosić mniej niż 5 m2.

Prawo regulujące

Prawo regulujące Prawo regulujące inwestycje w infrastrukturę drogową były często zmieniane. W dużej części przypadków zmian tych dokonywano kierując się bieżącymi potrzebami podmiotów zarządzających projektami infrastrukturalnymi. W ten sposób zmiany prawa stały się elementem zarządzania jednostkowymi problemami, które napotykano podczas realizacji inwestycji. Przepisy prawa odnoszące się do finansowania tych projektów były często tworzone w trakcie negocjacji z podmiotami mającymi realizować te projekty w trybie „koncesyjnym” lub nawet podczas realizowania tych inwestycji. Wynikiem tych działań jest skomplikowany i niestabilny system prawa. To niezwykła moda, a zarazem osiągająca szczyty uroda. Ale jaki wpływ ma styl? Instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji drogowych nie są w stanie stworzyć procedur, które z powodzeniem można by wykorzystywać przy kolejnych inwestycjach, a przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w nich są pozbawieni możliwości długoterminowego planowania. Problem braku stabilności przepisów prawa łączy się z brakiem konsekwentnego, wieloletniego planowania inwestycji w infrastrukturę drogową. Do kolejnych barier utrudniających realizację inwestycji drogowych możemy zaliczyć bariery finansowe. Zauważamy tu brak jednolitego i spójnego modelu finansowego budowy dróg. Może to prowadzić do redukcji środków finansowych przeznaczanych na budowę, remonty i bieżące utrzymanie dróg, co stanowi zagrożenie dla działań idących w stronę poprawy infrastruktury drogowej Polski.

Nieruchomości

Nieruchomości Nieruchomości obejmują znaczący segment życia społecznego oraz gospodarczego i gwarancję właściwego ich wykorzystania powinien stanowić istniejący ład prawny. Powoduje to konieczność konkretyzowania znaczenia nieruchomości. Powszechnie stosowana i najbardziej znana jest definicja w ujęciu prawym, zamieszczona w Kodeksie Cywilnym, w artykule czterdziestym szóstym. Używając sformułowania nieruchomość mamy najczęściej na myśli budynek, lecz nieruchomość to także grunt bez naniesień. W zasadzie nie mamy do czynienia ze sprzedażą czy kupowaniem nieruchomości, lecz praw do niej. Bez względu na to czy mówimy o nieruchomości niezabudowanej czy niezabudowanej jest ona nieprzenaszalna. W przeciwieństwie do innych towarów, które mogą być przemieszczalne z jednego rynku geograficznego na inny, rynek nieruchomości dotyczy dobra zlokalizowanego w stałym punkcie przestrzeni. Jak będzie wyglądać moda, czy też styl? Czy będzie miała miejsce tu uroda? To znaczy, że w przeciwieństwie do innych towarów czy usług konsumpcyjnych czy inwestycyjnych, to nie towar jest dostarczany klientowi, ale klient musi dotrzeć do towaru, jakim jest nieruchomość. Definiując pojecie nieruchomości mieszkalnej, należałoby się powołać na Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 roku, zgodnie z którym budynki dzielą się na mieszkalne oraz niemieszkalne, przy czym za te pierwsze uznaje się obiekty budowlane, których co najmniej połowa powierzchni użytkowej całkowitej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych. Nieruchomość mieszkalna posiada następującą charakterystykę. Nie każdy lokal można nazwać mieszkalnym, gdyż w przeciwieństwie do innych lokali, lokal mieszkalny musi spełnić więcej wymogów. Musi bowiem umożliwiać całodobowy popyt ludzi i pełnienie przez nich różnorodnych funkcji życiowych bez szkody dla życia lub zdrowia. Dlatego lokal taki musi mieć nie tylko odpowiednie rozmiary, ale też musi być wyposażony w odpowiednie urządzenia. Powinien też być samodzielny, to znaczy umożliwiać prowadzenie gospodarstwu domowemu niezależnego bytu.