Penetracja rynku

Penetracja rynku Strategia penetracji rynku oznacza skupienie się przedsiębiorstwa na dotychczas oferowanym produkcie na tych samych rynkach, intensyfikując przy tym działania i wydatki marketingowe poprzez zwiększenie budżetu reklamowego (agresywna promocja, konkursy, loterie, obniżka cen, wydatki na poprawę jakości opakowania, sprzedaż osobistą, usprawnienie dystrybucji). Może również polegać na dokonywaniu kolejnych segmentacji rynku oraz zróżnicowaniu ofert. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? Celem jej jest wzrost udziału przedsiębiorstwa na dotychczas obsługiwanym rynku. Przedsiębiorstwo może osiągnąć go przez zadręczenie klientów do zwiększenia zakupu oferowanego produktu, pozyskanie nowych nabywców przez odciąganie ich od produktów konkurencyjnych, zdobycie nowych odbiorców, którzy nie kupowali dotąd produktów przedsiębiorstwa itp. Strategię tą stosuje się wtedy gdy rynek jest względnie stabilny i nasycony, a oferowane produkty znajdują się w wyższych fazach cyklu życia. Strategia rozwoju rynku nastawiona jest na sprzedaż dotychczasowego produktu wchodząc na nowe rynki w formie ekspansji geograficznej lub też segmenty rynków, które dotychczas nie były obsługiwane, czyli innym grupom nabywców. Strategie tę realizuje się również szukając nowych rozwiązań „starych” produktów, zmianie może ulec sposób dystrybucji, promocji produktu. Zdarza się również, że przedsiębiorstwa modyfikują swój wyrób, aby dostosować go do specyfiki nowego rynku.

Źródła finansowania

Źródła finansowania Wy?ór optyma?nego wy?oru źródła finansowania projektu inwestycyjnego ma duże znaczenie w rozstrzygnięciu powodzenia inwestycji. Umiejętny wy?ór źródła finansowania w nieruchomość może w znaczący sposó? poprawić z punktu widzenia rozwiązań użytkowych czy ?oka?izacji niez?yt atrakcyjny projekt. Wy?ór tego źródła powinien stanowić jedno główne kryterium do podejmowania decyzji na wszystkich etapach przygotowania i ana?izy inwestycji w nieruchomości. To niezwykła moda, a zarazem osiągająca szczyty uroda. Ale jaki wpływ ma styl? Decyzja wy?oru odpowiedniego źródła finansowania jest za?eżna od wie?u czynników takich jak rodzaj nieruchomości czy sposó? ich ?udowy. Źródło finansowania nieruchomości zawsze musi ?yć konkretnie dostosowane do rodzaju o?iektu, czy d?a nieruchomości ?iurowych, magazynowych, produkcyjnych czy mieszkaniowych. Przy wy?orze na?eży uwzg?ędnić dochodowość nieruchomości, prognozę, jak i aktua?ną sytuację ekonomiczną. Szczegó?ną uwagę powinno się skupić na wskaźnikach inf?acji, poziomie stóp procentowych, zmiennych kursach wa?ut oraz na sytuację rynku ro?ót ?udow?ano-montażowych. Każdy inwestor, czy to jest indywidua?ny czy instytucjona?ny w czasie rozpoczęcia ?udowy powinien posiadać e?astyczność finansową. Pod uwagę na?eży wziąć ewentua?ny wzrost kosztów, dłuższy czas ?udowy, czy trudność w sprzedaży ?ądź wynajmie. Przy korzystaniu z o?cych źródeł ważna jest znajomość zasad działania podmiotów, które uczestniczą w procesie finansowania inwestycji w nieruchomości oraz ich zachowań. Instytucje finansowe jak ?anki hipoteczne, inwestycyjne, komercyjne czy towarzystwa u?ezpieczeniowe oraz fundusze powiernicze i emeryta?ne posiadają własne, oparte na doświadczeniach zasady finansowania różnych inwestycji w nieruchomości.

Rynek użytkowników

Rynek użytkowników Rynek użytkowników dąży do stanu równowagi. Stan ten odwzorowuje – podobnie jak na rynku nieruchomości komercyjnych – naturalny poziom pustostanów. Interwencjonizm na obszarze polityki czynszowej czy ochrony lokatorów przed eksmisją może spowodować, ze stan równowagi wyznaczy stawka czynszu odwzorowująca bardzo niski, naturalny poziom pustostanów. Stanowi in jedynie odwzorowanie chwilowych niedopasowań spowodowanych wyprowadzeniem się najemcy czy jego śmiercią. Zmiany na rynku użytkowników wywrą wpływ na rynek lokat. Jak będzie wyglądać moda, czy też styl? Czy będzie miała miejsce tu uroda? Jeżeli stawki czynszu rosną, perspektywy rozwoju rynku lokalnego są pozytywne, a inne segmenty rynku kapitałowego (rynek lokat bankowych czy giełda papierów wartościowych) nie przyciągają agresywnie kapitału, na rynku lokat pojawiają się inwestorzy, którzy będą zainteresowani lokowaniem kapitału w mieszkania na własne potrzeby, a nawet gdy w pełni nie odwzorują ekonomicznego poziomu. Inwestor spojrzy przez pryzmat dzisiejszych korzyści, a także potencjalnie oczekiwanych wzrostów cen mieszkań w przyszłości. Chociaż dochód z nieruchomości w jego rozwiązaniach może pozostać na stałym poziomie, to ryzyko jego osiągania – na tle pozytywnych zmian w gospodarce – kalkuluje na niższym poziomie. Przy niższym ryzyku godzi się on na niższa stopę zwrotu. Niższa stopa zwrotu – przy stałym dochodzie – oznacza spodziewane wyższe ceny mieszkań. Wzrost zainteresowania rynkiem lokat może być wywalony – nawet przy stałych dochodach realnych – zmianami, zwiększającymi zdolności płatnicze potencjalnych nabywców. Przykładowo, poprzez wprowadzenie możliwości uzyskania premii gwarancyjnej dla nabywców na rynku wtórnym czy wprowadzenie preferencyjnie oprocentowanego kredytu mieszkaniowego.

Rynek pracy

Rynek pracy Przed omówieniem obecnej sytuacji na rynku pracy zasadnym będzie zdefiniowanie takich podstawowych pojęć jak: praca, rynek pracy i bezrobocie. Poniżej znajdują się definicję tych pojęć. Pracą nazywamy „celową działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych”, kolejna definicja jaką można przytoczyć przy pojęciu terminu „praca” to: „zajęcie, zatrudnienie jako źródło zarobku; też: instytucja, w której się pracuje zarobkowo”. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? Jednak na potrzeby tej pracy uznamy, że praca jest zajęciem stałym o charakterze prawno ekonomicznym. Zatem jest to zajęcie, które pozwala zdobyć środki finansowe niezbędne do tego by zaspokoić potrzeby człowieka. Nie trudno zauważyć, że praca, jako działalność prawno-ekonomiczna najpełniej warunkuje realizację wszystkich podstawowych potrzeb człowieka. „Rynek pracy – jest takim rodzajem rynku czynników wytwórczych, na którym dochodzi do wymiany pracy, czyli usług świadczonych przez jednostki lub też podmioty gospodarcze.” Inaczej rynek pracy możemy nazwać: „rodzajem rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.” Bezrobocie bez wątpienia należy do największych problemów trapiących współczesny świat. O wadze tego problemu przesądzają ekonomiczne, polityczne ale głównie społeczne skutki. Bezrobocie w znaczący sposób obniża poziom życia ludności i dynamikę rozwoju gospodarczego i społecznego, ale ma również wpływ na nastroje społeczne. Bezrobocie jest zjawiskiem niezwykle złożonym i wieloaspektowym. Literatura przedmiotu, na którą składają się prace wielu ekonomistów, socjologów, psychologów oraz specjalistów jeszcze wielu innych dyscyplin naukowych, zawiera wiele propozycji pojmowania pojęcia bezrobocia oraz kryteriów definicyjnych osoby bezrobotnej.