Higiena pracy

Higiena pracy Specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy działają w sferze ergonomii korekcyjnej, tj. eksploatowanych, wytworzonych już maszyn, narzędzi i innych środków pracy – mogą zatem wpłynąć na zmianę ich cech ergonomicznych jedynie kierując sformułowane przez siebie założenia ergonomiczne do projektantów (wewnętrznych lub zewnętrznych) tych urządzeń. Jeśli chodzi o projektantów wewnętrznych (tj. konstruujących urządzenia technologiczne dla własnych potrzeb zakładu) – uprawnienia po temu daje § 2 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704). Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? Oddziaływanie na projektantów zewnętrznych powinno się odbywać przez służby inwestycyjne przedsiębiorstwa. Przy zamawianiu nowych urządzeń, założenia ergonomiczne mogą być traktowane jako wymagania umowne, po czym egzekwowane na mocy § 2 ust. 1 pkt. 5 tego rozporządzenia. Do podstawowych zadań specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 109 poz. 704) należy sporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę warunków pracy. Ponieważ pkt. 8 tego paragrafu nakazuje przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy można domniemywać, że owa analiza obejmować ma także czynniki ergonomiczne, choć zachowanie wymagań ergonomii nie jest egzekwowane prawem.

Istota wykonywania pracy

Istota wykonywania pracy Do wykonania określonej pracy człowiek posługuje się obiektem technicznym tworząc z nim, w pojęciu cybernetycznym, układ: człowiek – obiekt techniczny – w praktyce, ergonomia swoje zainteresowania koncentruje wokół zagadnień uciążliwości pracy, wysiłku organizmu ludzkiego w czasie jej trwania, co oczywiście wiąże się z konstrukcją narzędzi i maszyn, odpornością człowieka na natężenie hałasu i wibracji, odbioru rodzajów oświetlenia, zapylenia i innych wielkości mikroklimatu w miejscu pracy. Jak będzie wyglądać moda, czy też styl? Czy będzie miała miejsce tu uroda? Wyniki badań ergonomicznych są przede wszystkim przydatne kierownictwu organizacji gospodarczych, a także inżynierom, zespołom projektowo-badawczym, konstruktorom, lekarzom, higienistom, psychologom i innym specjalistom. W ten sposób ergonomia stała się nauką praktyczną, wiążącą w swym przedmiocie takie dyscypliny jak: anatomia, fizjologia, psychologia i socjologia pracy, medycyna przemysłowa, technologia, technika, organizacja pracy. Integrując te dyscypliny naukowe określa ona, w jaki sposób człowiek powinien pracować, aby nie ulegał niepotrzebnemu nadmiernemu zmęczeniu, urazom czy wypadkom przy pracy, wykonywał ją najmniejszym kosztem biologicznym i żeby była ona równocześnie jak najwydajniejsza. Taki system organizacyjny poprawy warunków pracy nazywany jest systemem partycypacyjnym. Zakłada on uaktywnienie pracowników w tym procesie oraz dokonywanie wraz z pracodawcami stałej analizy i oceny warunków pracy, a także ustalanie metod oraz sposobów ich poprawy.

Rynek pracy

Rynek pracy Przed omówieniem obecnej sytuacji na rynku pracy zasadnym będzie zdefiniowanie takich podstawowych pojęć jak: praca, rynek pracy i bezrobocie. Poniżej znajdują się definicję tych pojęć. Pracą nazywamy „celową działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych”, kolejna definicja jaką można przytoczyć przy pojęciu terminu „praca” to: „zajęcie, zatrudnienie jako źródło zarobku; też: instytucja, w której się pracuje zarobkowo”. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? Jednak na potrzeby tej pracy uznamy, że praca jest zajęciem stałym o charakterze prawno ekonomicznym. Zatem jest to zajęcie, które pozwala zdobyć środki finansowe niezbędne do tego by zaspokoić potrzeby człowieka. Nie trudno zauważyć, że praca, jako działalność prawno-ekonomiczna najpełniej warunkuje realizację wszystkich podstawowych potrzeb człowieka. „Rynek pracy – jest takim rodzajem rynku czynników wytwórczych, na którym dochodzi do wymiany pracy, czyli usług świadczonych przez jednostki lub też podmioty gospodarcze.” Inaczej rynek pracy możemy nazwać: „rodzajem rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.” Bezrobocie bez wątpienia należy do największych problemów trapiących współczesny świat. O wadze tego problemu przesądzają ekonomiczne, polityczne ale głównie społeczne skutki. Bezrobocie w znaczący sposób obniża poziom życia ludności i dynamikę rozwoju gospodarczego i społecznego, ale ma również wpływ na nastroje społeczne. Bezrobocie jest zjawiskiem niezwykle złożonym i wieloaspektowym. Literatura przedmiotu, na którą składają się prace wielu ekonomistów, socjologów, psychologów oraz specjalistów jeszcze wielu innych dyscyplin naukowych, zawiera wiele propozycji pojmowania pojęcia bezrobocia oraz kryteriów definicyjnych osoby bezrobotnej.

Dobór elementów

Dobór elementów Oddzielnym, zagadnieniem jest projektowanie i dobór elementów sterowniczych do określonych funkcji. Odnoszące się do nich kryteria ergonomiczne dotyczą cech kształtu, które powinny odpowiadać budowie ręki, sposobowi manipulacji, a także zalecanych sił uruchomienia. W projektowaniu elementów manipulacyjnych winno brać się pod uwagę stereotyp populacyjny dotyczący kierunku i sposobu uruchomienia, w powiązaniu ze spodziewanym efektem tego działania. Należy pokreślić specyfikę kryteriów estetycznych odnoszących się do środków i środowiska pracy. Stosowane są tu określenia: estetyka techniczna, przemysłowa, funkcjonalna. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? Wiąże się to z określonymi funkcjami, jakie w tym przypadku spełniać może estetyka. W ujęciu ogólnym chodzi o tworzenie optymalnych warunków wizualnych do wykonywania pracy. Czynnik estetyczny może wspomagać organizację pracy przez porządkowanie struktur i układów, wspomagać właściwy przekaz informacji, a także czytelność funkcji obiektów technicznych. Nadrzędną będzie tu jednak rola integracji wielu elementów i aspektów w całościowej koncepcji kształtowania formy. Należy też wziąć pod uwagę pogląd, że odpowiednie wzornictwo przemysłowe (industrial design), które uwzględnia aspekt estetyki narzędzi, maszyn i wyposażenia stanowisk pracy jest ważną składową jakości tych obiektów i poziomu jakości środowiska pracy. Do podejmowania tego typu zadań powinni być angażowani przede wszystkim projektanci wzornictwa przemysłowego, a ponadto architekci, względnie architekci wnętrz.