Inne finansowanie

Inne finansowanie Inny podział metod finansowania to podział ze względu na podmiot finansujący. Tutaj należy wyróżnić przedsiębiorstwa i instytucje finansowe, gospodarstwa domowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Przedsiębiorstwa i instytucje finansowe mogą finansować nieruchomości za pomocą: wygenerowanego zysku, emisji akcji, emisji obligacji przedsiębiorstw kredytu zabezpieczonego hipotecznie, leasingu, MBS, projekt finance. Gospodarstwa domowe finansują nieruchomości poprzez: kredyt zabezpieczony hipotecznie, osobiste oszczędności, współwłasność. To niezwykła moda, a zarazem osiągająca szczyty uroda. Ale jaki wpływ ma styl? Jednostki samorządu terytorialnego finansują nieruchomości, wykorzystując środki budżetowe, emisje obligacji komunalnych, leasing, kredyt zabezpieczony hipotecznie, dotacje celowe. Kolejnego podziału można dokonać ze względu na rodzaj rynku finansowania nieruchomości. Warto podkreślić, ze dobrze rozwinięty pierwotny rynek finansowania nieruchomości jest podstawa rozwoju rynku wtórnego. Rynek pierwotny obejmuje w zasadzie przede wszystkim proces kredytowania, zaś rynek wtórny dotyczy procesu dostarczania źródeł finansowania kredytów. Na rynku pierwotnym podstawowa forma finansowania nieruchomości są kredyty zabezpieczone hipotecznie. Warto w tym miejscu podkreślić, ze są one rozwinąć: wykorzystywane na rynku wtórnym nieruchomości. Kredyty te udzielane są zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Klienci indywidualni korzystają przede wszystkim z kredytów mieszkaniowych – stanowią one główna pozycje pośród kredytów przeznaczonych na nieruchomości i są one zdecydowanie częściej wykorzystywane niż w przypadku klientów instytucjonalnych.

Obciążenie nieruchomości

Obciążenie nieruchomości Nieruchomości mogą być obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone aporty do spółek, oddane w trwały zarząd, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych, jako majątek tworzonych funkcji, mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenie czy zrzeszania się. Jak będzie wyglądać moda, czy też styl? Czy będzie miała miejsce tu uroda? Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zawiera też definicje szczególnych rodzajów lokali mieszkalnych – zamiennych i socjalnych. Określa, że lokalem socjalnym jest lokal nadający się zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemny nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może mieć obniżony standard. Lokal zamienny został natomiast zdefiniowany jako lokal dotychczasowy, przy czym ma on być wyposażony co najmniej w takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, a jego powierzchnia pokoi ma być taka jak w lokalu dotychczas używanym, ale warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni. A więc gdy lokal dotychczasowy był większy, wystarczy, aby powierzchnia pokoi lokalu zamiennego nie była mniejsza niż powierzchnia podana w ustawie. Kolejne definicje lokalu mieszkalnego zawarte są w Prawie Spółdzielczym.

Klient indywidualny

Klient indywidualny Warto nadmienić, ze wśród klientów instytucjonalnych największą role na rynku polskim odgrywają deweloperzy, zaś na rynkach rozwiniętych również fundusze emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń. Deweloperzy są uczestnikami głównie pierwotnego rynku nieruchomości. Na rynku polskim jest ich coraz więcej, gdyż nadal obserwowalny jest popyt przede wszystkim na nieruchomości mieszkaniowe. Istnieje pewne ryzyko związane z zakupem nieruchomości od dewelopera. To niezwykła moda, a zarazem osiągająca szczyty uroda. Ale jaki wpływ ma styl? Największe stanowi brak bezpieczeństwa środków finansowych, jeżeli brakuje rachunku powierniczego. Jednak nie wszyscy deweloperzy na rynku polskim finansują swoje przedsięwzięcia z wykorzystaniem tego rachunku (brak tutaj uregulowań prawnych). Powoduje to często znaczące dodatkowe koszty finansowe osób dokonujących zakupu danej nieruchomości, jak chociażby koszty związane z opóźnieniem zakończenia realizacji inwestycji. Istotnym również tutaj ryzykiem jest nieprawidłowe wykorzystanie środków finansowych przez dewelopera. W wypadku finansowania nieruchomości z wykorzystaniem rachunku powierniczego, z reguły takie sytuacje nie maja miejsca. Dążenie do osiągnięcia dochodu utrudnia odróżnienie inwestora od spekulanta czy gracza. Inwestorem jest osoba prawna, fizyczna lub grupa osób, która dokonuje lokaty kapitału na własne ryzyko, celem osiągnięcia dochodu. Przy podejmowaniu decyzji, próbuje on osiągnąć zakładany dochód nie maksymalizując ryzyka. Uważnie analizuje spodziewane korzyści i ryzyko, spodziewając się osiągnięcia dochodu w długim okresie. Spekulantem jest uczestnik rynku, który lokuje kapitał na krótkie i średnie terminy o wysokim ryzyku, ale zapewniające mu zwiększony dochód. Spodziewa się on szybkiego zysku. Gracz dokonuje szybkiego obrotu, uzyskując korzyści na zmianie wartości lokat – przypomina dealera, próbującego dobrze kupić i szybko z zyskiem sprzedać.

Źródła finansowania

Źródła finansowania Wy?ór optyma?nego wy?oru źródła finansowania projektu inwestycyjnego ma duże znaczenie w rozstrzygnięciu powodzenia inwestycji. Umiejętny wy?ór źródła finansowania w nieruchomość może w znaczący sposó? poprawić z punktu widzenia rozwiązań użytkowych czy ?oka?izacji niez?yt atrakcyjny projekt. Wy?ór tego źródła powinien stanowić jedno główne kryterium do podejmowania decyzji na wszystkich etapach przygotowania i ana?izy inwestycji w nieruchomości. To niezwykła moda, a zarazem osiągająca szczyty uroda. Ale jaki wpływ ma styl? Decyzja wy?oru odpowiedniego źródła finansowania jest za?eżna od wie?u czynników takich jak rodzaj nieruchomości czy sposó? ich ?udowy. Źródło finansowania nieruchomości zawsze musi ?yć konkretnie dostosowane do rodzaju o?iektu, czy d?a nieruchomości ?iurowych, magazynowych, produkcyjnych czy mieszkaniowych. Przy wy?orze na?eży uwzg?ędnić dochodowość nieruchomości, prognozę, jak i aktua?ną sytuację ekonomiczną. Szczegó?ną uwagę powinno się skupić na wskaźnikach inf?acji, poziomie stóp procentowych, zmiennych kursach wa?ut oraz na sytuację rynku ro?ót ?udow?ano-montażowych. Każdy inwestor, czy to jest indywidua?ny czy instytucjona?ny w czasie rozpoczęcia ?udowy powinien posiadać e?astyczność finansową. Pod uwagę na?eży wziąć ewentua?ny wzrost kosztów, dłuższy czas ?udowy, czy trudność w sprzedaży ?ądź wynajmie. Przy korzystaniu z o?cych źródeł ważna jest znajomość zasad działania podmiotów, które uczestniczą w procesie finansowania inwestycji w nieruchomości oraz ich zachowań. Instytucje finansowe jak ?anki hipoteczne, inwestycyjne, komercyjne czy towarzystwa u?ezpieczeniowe oraz fundusze powiernicze i emeryta?ne posiadają własne, oparte na doświadczeniach zasady finansowania różnych inwestycji w nieruchomości.