Obciążenie nieruchomości

Obciążenie nieruchomości Nieruchomości mogą być obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone aporty do spółek, oddane w trwały zarząd, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych, jako majątek tworzonych funkcji, mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenie czy zrzeszania się. Jak będzie wyglądać moda, czy też styl? Czy będzie miała miejsce tu uroda? Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zawiera też definicje szczególnych rodzajów lokali mieszkalnych – zamiennych i socjalnych. Określa, że lokalem socjalnym jest lokal nadający się zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemny nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może mieć obniżony standard. Lokal zamienny został natomiast zdefiniowany jako lokal dotychczasowy, przy czym ma on być wyposażony co najmniej w takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, a jego powierzchnia pokoi ma być taka jak w lokalu dotychczas używanym, ale warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni. A więc gdy lokal dotychczasowy był większy, wystarczy, aby powierzchnia pokoi lokalu zamiennego nie była mniejsza niż powierzchnia podana w ustawie. Kolejne definicje lokalu mieszkalnego zawarte są w Prawie Spółdzielczym.

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami to kierowanie w warunkach niepewności na ogół dość skomplikowanymi obiektami pełniącymi różne funkcje użytkowe, ekonomiczne i społeczne. Do opanowania sztuki zarządzania potrzebna jest szeroka interdyscyplinarna wiedza oraz dorobek wielu dyscyplin. Zarządzanie nieruchomościami powiązane jest z wieloma naukami i wymaga od zarządcy coraz bardziej kompleksowej i specjalistycznej wiedzy. Schemat opracowany przez Henryka Gawrona przedstawia tylko kilkanaście innych dziedzin bez których zarządzanie nieruchomościami nie miałoby racji bytu. To niezwykła moda, a zarazem osiągająca szczyty uroda. Ale jaki wpływ ma styl? Zarządzanie nieruchomościami zostało zdefiniowane w art. 185 Ustawy o gospodarce nieruchomościami i zgodnie z art. 185 ust.1 polega ono na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, a także do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość, zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej oraz energetycznej budynku, jak również bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji. Z definicji tej wynika, że kompleksowe, prawidłowe zarządzanie nieruchomościami po za tradycyjnymi czynnościami administracyjnymi polega również między innymi na analizie tendencji i perspektyw rozwoju określonego rynku wynajmu nieruchomości, realizacji określonych strategii zarządzania zgodnych z celami właściciela oraz specyfiką danego rodzaju nieruchomości. Całość tych zadań zgodnie z powyżej powołaną ustawą jest działalnością zawodową wykonywana przez zarządców. Zarządzanie nieruchomością to prowadzenie działań mających na celu jak najlepsze jej wykorzystanie pod względem wartości ekonomicznej i użytkowej. Podstawowy zakres działań wynika z przepisów prawa, a dodatkowy zarządca ustala z właścicielem nieruchomości.

Nieruchomości

Nieruchomości Nieruchomości obejmują znaczący segment życia społecznego oraz gospodarczego i gwarancję właściwego ich wykorzystania powinien stanowić istniejący ład prawny. Powoduje to konieczność konkretyzowania znaczenia nieruchomości. Powszechnie stosowana i najbardziej znana jest definicja w ujęciu prawym, zamieszczona w Kodeksie Cywilnym, w artykule czterdziestym szóstym. Używając sformułowania nieruchomość mamy najczęściej na myśli budynek, lecz nieruchomość to także grunt bez naniesień. W zasadzie nie mamy do czynienia ze sprzedażą czy kupowaniem nieruchomości, lecz praw do niej. Bez względu na to czy mówimy o nieruchomości niezabudowanej czy niezabudowanej jest ona nieprzenaszalna. W przeciwieństwie do innych towarów, które mogą być przemieszczalne z jednego rynku geograficznego na inny, rynek nieruchomości dotyczy dobra zlokalizowanego w stałym punkcie przestrzeni. Jak będzie wyglądać moda, czy też styl? Czy będzie miała miejsce tu uroda? To znaczy, że w przeciwieństwie do innych towarów czy usług konsumpcyjnych czy inwestycyjnych, to nie towar jest dostarczany klientowi, ale klient musi dotrzeć do towaru, jakim jest nieruchomość. Definiując pojecie nieruchomości mieszkalnej, należałoby się powołać na Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 roku, zgodnie z którym budynki dzielą się na mieszkalne oraz niemieszkalne, przy czym za te pierwsze uznaje się obiekty budowlane, których co najmniej połowa powierzchni użytkowej całkowitej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych. Nieruchomość mieszkalna posiada następującą charakterystykę. Nie każdy lokal można nazwać mieszkalnym, gdyż w przeciwieństwie do innych lokali, lokal mieszkalny musi spełnić więcej wymogów. Musi bowiem umożliwiać całodobowy popyt ludzi i pełnienie przez nich różnorodnych funkcji życiowych bez szkody dla życia lub zdrowia. Dlatego lokal taki musi mieć nie tylko odpowiednie rozmiary, ale też musi być wyposażony w odpowiednie urządzenia. Powinien też być samodzielny, to znaczy umożliwiać prowadzenie gospodarstwu domowemu niezależnego bytu.