Higiena pracy

Higiena pracy Specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy działają w sferze ergonomii korekcyjnej, tj. eksploatowanych, wytworzonych już maszyn, narzędzi i innych środków pracy – mogą zatem wpłynąć na zmianę ich cech ergonomicznych jedynie kierując sformułowane przez siebie założenia ergonomiczne do projektantów (wewnętrznych lub zewnętrznych) tych urządzeń. Jeśli chodzi o projektantów wewnętrznych (tj. konstruujących urządzenia technologiczne dla własnych potrzeb zakładu) – uprawnienia po temu daje § 2 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704). Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? Oddziaływanie na projektantów zewnętrznych powinno się odbywać przez służby inwestycyjne przedsiębiorstwa. Przy zamawianiu nowych urządzeń, założenia ergonomiczne mogą być traktowane jako wymagania umowne, po czym egzekwowane na mocy § 2 ust. 1 pkt. 5 tego rozporządzenia. Do podstawowych zadań specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 109 poz. 704) należy sporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę warunków pracy. Ponieważ pkt. 8 tego paragrafu nakazuje przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy można domniemywać, że owa analiza obejmować ma także czynniki ergonomiczne, choć zachowanie wymagań ergonomii nie jest egzekwowane prawem.

Rynek pracy

Rynek pracy Przed omówieniem obecnej sytuacji na rynku pracy zasadnym będzie zdefiniowanie takich podstawowych pojęć jak: praca, rynek pracy i bezrobocie. Poniżej znajdują się definicję tych pojęć. Pracą nazywamy „celową działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych”, kolejna definicja jaką można przytoczyć przy pojęciu terminu „praca” to: „zajęcie, zatrudnienie jako źródło zarobku; też: instytucja, w której się pracuje zarobkowo”. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? Jednak na potrzeby tej pracy uznamy, że praca jest zajęciem stałym o charakterze prawno ekonomicznym. Zatem jest to zajęcie, które pozwala zdobyć środki finansowe niezbędne do tego by zaspokoić potrzeby człowieka. Nie trudno zauważyć, że praca, jako działalność prawno-ekonomiczna najpełniej warunkuje realizację wszystkich podstawowych potrzeb człowieka. „Rynek pracy – jest takim rodzajem rynku czynników wytwórczych, na którym dochodzi do wymiany pracy, czyli usług świadczonych przez jednostki lub też podmioty gospodarcze.” Inaczej rynek pracy możemy nazwać: „rodzajem rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.” Bezrobocie bez wątpienia należy do największych problemów trapiących współczesny świat. O wadze tego problemu przesądzają ekonomiczne, polityczne ale głównie społeczne skutki. Bezrobocie w znaczący sposób obniża poziom życia ludności i dynamikę rozwoju gospodarczego i społecznego, ale ma również wpływ na nastroje społeczne. Bezrobocie jest zjawiskiem niezwykle złożonym i wieloaspektowym. Literatura przedmiotu, na którą składają się prace wielu ekonomistów, socjologów, psychologów oraz specjalistów jeszcze wielu innych dyscyplin naukowych, zawiera wiele propozycji pojmowania pojęcia bezrobocia oraz kryteriów definicyjnych osoby bezrobotnej.

Ergonomia pracy

Ergonomia pracy Ergonomia bardzo często definiowana jest jako nauka i praktyka, której istotą jest przede wszystkim jest kształtowanie działalności wykonawczej człowieka, a przede wszystkim pracy – odpowiednio do jego fizjologicznych i psychologicznych właściwości. Z kolei najważniejszym zadaniem ergonomii jest optymalne i całkowite kształtowanie systemu pracy, zarówno poszczególnych jego elementów jaki i relacji między nimi, co oznacza zapewnienie wydajności pracy wykonywanej w warunkach nie tylko pełnego bezpieczeństwa, lecz pozwalających na wszechstronny rozwój pracownika – intelektualny, psychiczny i społeczny. Jak się ma tu styl, moda, czy też uroda? Jeśli chodzi o optymalne warunki pracy to mogą one stworzyć możliwości, jak i motywacje zwiększania wydajności, dlatego, że bezpieczeństwo jest podstawowym warunkiem w procesie projektowania pracy, a kształtowanie takich warunków pracy wymaga wiedzy o niezawodności działania nie tylko układów technicznych, lecz także człowieka. W dzisiejszych czasach środowisko pracy jest miejscem, w którym spędzamy znaczną część swojego życia, a wykonywane przez nas czynności w pracy mające na celu przynieść nam, pracownikom zadowolenie i uczucie samorealizacji. Wszelkie niebezpieczne zjawiska stają się więc przyczyną utraty zdrowia i chorób zawodowych pracowników – dzieje się tak, ponieważ bardzo często stres z jakim mamy do czynienia w pracy ma negatywny wpływ na nasze życie rodzinne. Kolejnymi czynnikami takich wypadków w pracy jest brak kultury organizacyjnej, zła organizacja pracowników, a na dodatek niewykorzystanie potencjału osobowościowego i zawodowego, nadmierne kary, zbyt trudne zadania do wykonania.